BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 754/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục thông báo phụ lục hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 36/HQQT-NV ngày 12/01/2015 củaCục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc Công ty CP May Quảng Trị thông báo phụ lụchợp đồng gia công số 04 ngày 30/12/2014 trên hệ thống E-customs để điều chỉnhthời hạn giao hàng của hợp đồng gia công số 02/SR-CPMQT /2014 đến hết ngày30/04/2015 khi hợp đồng gia công hết hiệu lực, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 22Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính thì Công ty phảithông báo phụ lục hợp đồng gia công trước thời điểm HĐGC hết hiệu lực.

Trường hợp tại thời điểm hợp đồng gia công hết hiệulực nhưng vẫn còn một lượng sản phẩm chưa xuất khẩu hết, Công ty giải trình cólý do chính đáng và đã ký kết phụ lục hợp đồng gia công với đối tác nước ngoàiđể điều chỉnh thời hạn giao hàng thì Công ty được làm thủ tục để thông báo phụlục hợp đồng gia công.

2. Giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệmquản lý, theo dõi, đôn đốc Công ty thực hiện việc xuất khẩu sản phẩm theo đúngthời gian đã thỏa thuận trong phụ lục hợp đồng số 04 ngày 30/12/2014. Hết thờihạn thỏa thuận tại phụ lục số 04, Công ty phải làm thủ tục thanh khoản với Chicục Hải quan nơi thông báo hợp đồng gia công theo quy định; trường hợp Công tykhông thực hiện thanh khoản, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị chỉ đạo kiểm tra sauthông quan đối với đơn vị.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh QuảngTrị biết, hướng dẫn Chi cục Hải quan liên quan và Công ty thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh