ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/UBND-TNMT
V/v tăng cường, phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kiểm soát và chấn chỉnh công tác khai thác cát trên sông Hồng

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Công an Thành phố.
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 336/BGTVT-QLXD ngày 16/01/2012 về việc chấn chỉnh công tác khai thác cát trênhành lang đường thủy số 1 - Dự án WB6, vốn vay Ngân hàng thế giới (có kèmtheo);

Về nội dung trên, UBND Thành phố cóý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Công an thành phố chủ trì cùngvới các sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường tăng cường, phối hợpvới Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kiểm soát và chấn chỉnh công tác khai tháccát trên sông Hồng thuộc hành lang đường thủy số 1, Dự án WB6, báo cáo UBNDThành phố theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Bộ Giao thông vận tải;
- PCT Vũ Hồng Khanh;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- PVP Phạm Chí Công;
- GT, TN (c, d)
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh