Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 7541 TC/TCTNGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2003
VỀ VIỆC THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THUẾ

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừaqua Bộ Tài chính nhận được sự phản ánh của các doanh nghiệp và địa phương vềviệc thời hạn nộp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế; vấn đề này, BộTài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 14 Luật thuế TNDN thì: "trong thờihạn 60 ngày, kể từ khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, cơ sở kinhdoanh phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế..."

Theo quy định tại Điều 118 Luật Doanh nghiệp về nộp báo cáotài chính thì: "... Trong thời hạn 30 ngày đối với doanh nghiệp tư nhân và Côngty hợp doanh, 90 ngày đối với Công ty TNHH và Công ty cổ phân, kể từ ngày kếtthúc năm tài chính, báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp phải được gửiđến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền...".

Căn cứ vào quy định trên, Cục thuế thực hiện đôn đốc các đốitượng nộp thuế nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế đúng thời hạn.Tuy nhiên, muốn lập báo cáo quyết toán thuế, đối tượng nộp thuế phải lập xongbáo cáo tài chính. Vì vậy, trong khi Luật thuế TNDN chưa được sửa đổi, Thông tưsố 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính đã bổ sung quy định tại điểm6 mục IV: Điều chỉnh số liệu quyết toán thuế TNDN, trong đó quy định nếu doanhnghiệp nộp báo cáo quyết toán thuế đúng thời hạn (60 ngày) sau đó doanh nghiệp pháthiện có sai sót mà cơ quan thuế chưa ban hành thông báo thuế thì doanh nghiệpđược gửi quyết toán điều chỉnh để thay thế quyết toán thuế đã gửi; Cơ quan thuếkhông xử phạt vi phạm hành chính do nộp báo cáo tài chính chậm trong thời hạn90 ngày theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật thuế TNDNsửa đổi và Luật Kế toán trong đó có quy định thông nhất thời hạn nộp báo cáoquyết toán thuế và báo cáo tài chính là sau 90 ngày, có hiệu lực từ 01/01/2004.Do thời hạn gửi báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế của năm 2002 đãqua, mặt khác Luật thuế TNDN sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua. Bộ Tài chínhdự kiến sẽ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếTNDN và Luật Kế toán để thực hiện từ 01/01/2004 và áp dụng thời hạn nộp quyếttoán thuế và báo cáo tài chính cho năm dương lịch hoặc năm tài chính năm 2003.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương biết và thực hiện.