BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7541 TC/TCT
V/v Thời hạn nộp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Vừa qua Bộ Tài chính nhận được sự phản ánh của các doanh nghiệp và địa phương về việc thời hạn nộp báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế, vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 14 Luật thuế TNDN thì: “Trong thời hạn 60 ngày, kể từ khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, cơ sở kinh doanh phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế…”

Theo quy định tại Điều 118 Luật doanh nghiệp về nộp báo cáo tài chính thì: “…Trong thời hạn 30 ngày đối với doanh nghiệp tư nhân và Công ty Hợp doanh, 90 ngày đối với công ty TNHH và Công ty Cổ phần, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp phải được gửi đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền…”

Căn cứ vào quy định trên, Cục thuế thực hiện đôn đốc các đối tượng nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế đúng thời hạn. Tuy nhiên, muốn lập báo cáo quyết toán thuế, đối tượng nộp thuế phải lập xong báo cáo tài chính. Vì vậy, trong khi Luật thuế TNDN chưa được sửa đổi, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính đã bổ sung quy định tại điểm 6 mục IV: Điều chỉnh số liệu quyết toán thuế TNDN, trong đó quy định nếu doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán thuế đúng thời hạn (60 ngày) sau đó doanh nghiệp phát hiện có sai sót mà cơ quan thuế chưa ban hành thông báo thuế thì doanh nghiệp được gửi quyết toán thuế điều chỉnh để thay thế quyết toán thuế đã gửi; Cơ quan thuế không xử phạt vi phạm hành chính do nộp báo cáo tài chính chậm trong thời hạn 90 ngày theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Quốc hội khoá XI họp thứ 3 đã thông qua Luật thuế TNDN sửa đổi và Luật kế toán trong đó có quy định thống nhất thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế và báo cáo tài chính là sau 90 ngày, có hiệu lực từ 01/01/2004. Do thời hạn gửi báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế của năm 2002 đã qua, mặt khác Luật thuế TNDN sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, Bộ Tài chính dự kiến sẽ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN và Luật kế toán để thực hiện từ 01/01/2004 và áp dụng thời hạn nộp quyết toán thuế và báo cáo tài chính cho năm dương lịch hoặc năm tài chính năm 2003.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực trung ương biết và thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung