VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7542/VPCP-KTTH
V/v bảo lãnh cho Dự án dây chuyền sản xuất giấy tráng phấn cao cấp An Hòa

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(văn bản số 16525/BTC-TCĐN ngày 04 tháng 12 năm 2007) về việc bảo lãnh cho Dựán dây chuyền sản xuất giấy tráng phấn cao cấp An Hòa, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc, Bộ Tàichính xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ khoản vay nước ngoài của Công ty cổ phầngiấy An Hòa thực hiện Dự án dây chuyền sản xuất giấy tráng phấn cao cấp An Hòa.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý,
Website CP,
các Vụ: CN, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy