TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7548/CT-THNVDT
V/v thu thuế Môn bài năm 2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Chi cục thuế huyện Bình Chánh

Ngày 11/11/2010 Cục thuế thành phốcó nhận được công văn số 2750/CCT-NVDT-TTHT ngày 09/11/2010 của Chi cục thuếhuyện Bình Chánh về việc thu thuế môn bài năm 2011. Về vấn đề này, Cục thuếthành phố có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 75/2002/NĐ-CPngày 30/08/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài;

- Căn cứ Thông tư số 96/2002/TT-BTCngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ; Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính hướngdẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC .

- Căn cứ Mục VII phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quyđịnh như sau:

+ Tại điểm 1: “Người nộp thuếmôn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có đơnvị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thìngười nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đócho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơnvị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thìđơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc chocơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc”.

+ Tại điểm 2: “Trường hợp đangkinh doanh, thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 củanăm đó”…

+ Tại điểm 3: “Hồ sơ khai thuếmôn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tưnày”

- Căn cứ công văn số 3701/TCT-CSngày 09/11/2010 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn thực hiện thu thuế môn bàinăm 2011 thì:“Đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp tục giữnguyên bậc thuế môn bài năm 2010 để thu thuế môn bài năm 2011. Những hộ kinhdoanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hình kinh doanh hoặc mới bắtđầu kinh doanh trong năm 2011 thì Cục thuế căn cứ vào quy định và tình hìnhthực tế địa phương để xác định bậc môn bài năm 2011 cho phù hợp”.

Căn cứ vào các quy định trên, Chicục thuế thông báo đến tất cả các CSKD có trách nhiệm kê khai Tờ khai thuế Mônbài (mẫu 01/MBAI ) năm 2011, thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế môn bài năm 2011chậm nhất là ngày 30/01/2011.

Về mức thuế môn bài năm 2011 vẫnđược tiếp tục giữ nguyên bậc thuế môn bài năm 2010 để thu thuế môn bài năm2011. Những hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có biến động lớn về tình hìnhkinh doanh hoặc mới bắt đầu kinh doanh trong năm 2011 thì Chi cục thuế thựchiện theo quy định tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ; để xác định bậc môn bài năm2011 cho phù hợp.

Cục Thuế hướng dẫn để Chi cục thuếbiết và chủ động triển khai công tác thu thuế môn bài năm 2011. Trong quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Chi cục thuế báo cáo kịp thời để được hướngdẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Các CCT quận, huyện “để biết và thực hiện”
- Lưu (HC, THNVDT)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử