BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 755/BXD –KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng do biến động giá.

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở xây dựng tỉnh Long An

Trả lời công văn số 647/SXD-HĐ ngày22/4/2011 của Sở xây dựng tỉnh Long An về điều chỉnh giá hợp đồng do biến độnggiá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng năm 2011, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

1. Danh mục hàng hoá, dịch vụ thựchiện bình ổn giá và các quy định về biến động bất thường đã được nêu tại Thôngtư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính và các quy định của Uỷban nhân dân cấp tỉnh.

2. Về việc điều chỉnh giá hợp đồng:

2.1 Đối với hợp đồng theo đơn giá cốđịnh và hợp đồng theo thời gian:

- Tại điểm b, khoản 2 Điều 3 củaThông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điềuchỉnh giá hợp đồng xây dựng đã quy định: “Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư,thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnhgiá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiềnlương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu đượcphép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thoả thuận trong hợp đồng”. Vìvậy, đối với hình thức hợp đồng này nếu trong hợp đồng có quy định như nêu trênvà các nguyên, nhiên vật liệu trong hợp đồng nằm trong danh mục thực hiện bìnhổn giá đồng thời có biến động bất thường theo quy định tại Thông tư số104/2008/TT-BTC thì chủ đầu tư xin phép cấp quyết định đầu tư để điều chỉnh đơngiá trong hợp đồng.

- Nếu các hợp đồng theo đơn giá cốđịnh ký trước ngày Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng cóhiệu lực thì vẫn thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số09/2008/TT-BXD .

2.2 Đối với hợp đồng trọn gói:

- Nếu các hợp đồng ký trước ngàyThông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thì vẫnthực hiện điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

- Đối với các hợp đồng ký sau ngàyThông tư số 09/2008/TT-BXD có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đãký kết và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Trường hợp giá nguyên, nhiên vậtliệu biến động lớn trong thời gian qua, trên cơ sở các kiến nghị của địaphương, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, tổng hợp để báo cáo xin ý kiến của Thủ tướngChính phủ cho phép được chuyển những hợp đồng đã ký theo hình thức giá hợp đồngtrọn gói sang hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,Sở Xây dựng tỉnh Long An căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn