TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 755/GSQL-GQ2
V/v NPL âm khi thanh khoản

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH VKX.
(Địa chỉ: 139 đường Ngọc Hi, Phường Hoàng Liệt, Quận HoàngMai, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 290/VKX của Công ty TNHH VKX về đề nghị xử lý nguyên phụ liệu âm trong quá trình thanh khoản tờ khai NSXXK. Về vnđề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xảy ra âm nguyên vật liệu khi thực hiện thanh khoản là do phần mềm thanh khoảnkhông yêu cầu Công ty khai báo nguồn nguyên vật liệu mua từ thị trường nội địa.Do vậy, khi thực hiện thanh khoản nếu bị âm nguyên vật liệu, Công ty cần xuấttrình đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn nguyên vật liệu mua từ thị trường nộiđịa (như hóa đơn GTGT, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, sổ kế toán, chứng từ theo dõi nguồn nguyên vật liệunày...) để cơ quan hảiquan kiểm tra, đối chiếu, xác định làm cơ sở thanh khoản.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi thực hiệnthanh khoản để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH VKXbiết, thực hin./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính