ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 755/SNV-XDCQ
Về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế làm việc mẫu của UBND quận - huyện, phường – xã, thị trấn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2006

Kính gởi :

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 3814/UBND-VXngày 12/6/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiểm tra, đôn đốc thực hiện cácQuy chế làm việc mẫu, tại điểm 3 quy định : “Giao Giám đốc Sở Nội vụ đôn đốc,hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình xây dựng và ban hành Quy chế làm việccủa Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường – xã, thị trấn cho phù hợp với Quy chếmẫu và việc triển khai thực hiện các Quy chế đã ban hành …”, Sở Nội vụ có vănbản hướng dẫn như sau :

1. Ủy ban nhân dân quận - huyện,phường – xã, thị trấn căn cứ Quy chế làm việc mẫu của từng cấp do Thủ tướng Chínhphủ ban hành (kèm theo Quyết định 75/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 và Quyết định 77/2006/QĐ-TTg ngày 13/4/2006), tiến hành rà soát, đối chiếu với Quy chế làmviệc hiện hành của cơ quan, đơn vị để ban hành Quy chế làm việc của từng cấpcho phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của địaphương.

2. Về thẩm quyền ban hành Quy chếlàm việc :

- Đối với Ủy ban nhân dân quận -huyện : thực hiện theo Điều 2, Quyết định 75/2006/QĐ-TTg : “Ủy ban nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ban hành Quy chế làm việc của mình phù hợpvới Quy chế này”;

- Đối với Ủy ban nhân dân phường– xã, thị trấn : thực hiện theo Điều 2, Quyết định 77/2006/QĐ-TTg : “Ủy ban nhândân các xã - phường, thị trấn căn cứ vào đặc thù quản lý, đặc điểm cụ thể củađịa phương để ban hành Quy chế làm việc của mình phù hợp với Quy chế này”.

3. Về thời gian thực hiện : Từ nayđến hết tháng 7/2006 Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường – xã, thị trấntiến hành xây dựng Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị theo Quy chế làm việcmẫu do Thủ tướng ban hành; Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn báo cáo kếtquả về quận - huyện; Ủy ban nhân dân quận - huyện tổng hợp tình hình thực hiệncủa Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và gởi Quy chế làm việc của Ủy bannhân dân quận - huyện để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nộivụ). Sau thời gian này, Sở Nội vụ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện của cácquận - huyện để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn,vướng mắc, Ủy ban nhân dân quận - huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thànhphố (thông qua Sở Nội vụ).

Nơi nhận :
- Như trên
- UBND TP (để báo cáo);
- Sở Tư pháp;
- VP HĐ-UB TP;
- Phòng Nội vụ QH;
- Lưu (VP, PXDCQ). 370b

GIÁM ĐỐC
Châu Minh Tỷ