BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7550 TC/TCT
V/v Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty cổ phần Vật tư-Xăng dầu (Comeco)

Trả lời công văn số 312/VTXD ngày 27/5/2003 của Công ty cổ phần Vật tư-Xăng dầu hỏi về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điều 34, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần quy định:

“Nghị định này thay thế Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây về cổ phần hoá trái với Nghị định này đều không còn hiệu lực thi hành”.

Căn cứ quy định trên, kể từ ngày 5/7/2002 trở đi các quy định trước đây về cổ phần hoá (trong đó có chính sách miễn tiền thuê đất) không đúng với quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP nêu trên đều không còn hiệu lực thi hành. Vì vậy, việc miễn tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần phải được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn giảm thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu được Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 94/2000/QĐ-TTg ngày 9/8/2000 cho chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Công ty đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 1330/Uỷ ban Nhân dân-CNN ngày 20/4/2001, trong đó có quy định được miễn tiền thuê đất 3 năm, kể từ khi ký hợp đồng thuê đất. Đến nay công ty chưa ký hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì đơn vị không thuộc diện được miễn tiền thuê đất (theo điểm 2, mục IV, Phần B, Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên).

Trường hợp khi chuyển sang công ty cổ phần, đơn vị thuê thêm đất mới thì chỉ được miễn tiền thuê đất theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên phần diện tích mới thuê thêm kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất (theo điểm 1, Mục IV, Phần B, Thông tư số 98/2002/TT-BTC nêu trên).

Bộ Tài chính thông báo để Công ty cổ phần Vật tư-Xăng dầu biết và thực hiện theo đúng chính sách./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương