TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75542/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế GTGT, TTĐB với xe ô tô nhập theo hình thức biếu tặng

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hà Mai
Địa chỉ: Số 18 ngõ 548 đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội, MST: 0101218595

Trả lời công văn số 01/2017/CV ngày 18/10/2017 của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hà Mai (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế khi bán ô tô nhập khẩu theo hình thức biếu, tặng, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Căn cứ Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN;

Căn cứ quy định trên, trường hợp tháng 6/2016 Công ty có nhập khẩu 01 chiếc xe ô tô (8 chỗ) theo hình thức quà biếu, quà tặng, đã kê khai nộp các loại thuế theo đúng quy định pháp luật tại khâu nhập khẩu, sau đó thực hiện đăng ký xe và sang tên sở hữu cho Công ty làm tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến tháng 3/2017 Công ty thực hiện bán thanh lý xe nói trên (do xe bị tai nạn ngập nước) với giá cao hơn 105% giá vốn nhập khẩu và không thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường thì:

- Về thuế GTGT, thuế TNDN: Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN khi bán thanh lý xe theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Thông tư số 78/2014/TT-BTC nói trên.

- Về thuế TTĐB: Cục thuế TP Hà Nội đang có công văn báo cáo, xin ý kiến xử lý của Tổng cục Thuế về vướng mắc tương tự với nội dung hỏi của Công ty. Do đó tại thời điểm hiện tại, Công ty và Chi cục Thuế quận Long Biên tạm thời ghi nhận sự việc tại biên bản, Công ty chưa phải thực hiện kê khai tính thuế TTĐB khi bán thanh lý ô tô (đã đăng ký làm tài sản cố định của đơn vị). Khi nhận được hướng dẫn của Tổng cục Thuế, cơ quan thuế sẽ thông báo để đơn vị được biết và thực hiện.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hà Mai liên hệ với Chi cục thuế quận Long Biên để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hà Mai được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Thanh tra 1:
- Phòng Pháp chế:
- CCT Long Biên;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn