BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7556/TCHQ-GSQL
V/v xử lý tờ khai đã hủy

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 990/HQTH-NV ngày 08/11/2010 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc xin khôiphục tờ khai đã hủy dẫn đến tiền thuế nộp thừa. Về việc này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

- Thủ tục đối với hàng hóa đã xuấtkhẩu gửi kho ngoại quan, sau đó nhập khẩu trở lại nội địa đã được hướng dẫn tạiđiểm a.4 khoản 4 Điều 55 Thông tư số 79/2009/TT-BTC Việc Chi cục Hải quan NinhBình thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đăng ký các tờ khai hải quan (số 99/NKDvà 100/NKD ) để cho doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu xe ôtô đã xuất khẩu từkho ngoại quan vào nội địa khi chưa có ý kiến chấp nhận của Cục trưởng Cục Hảiquan tỉnh Thanh Hóa là không đúng quy định.

- Trình tự, thủ tục hủy tờ khai hảiquan đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 27 Thông tư số 79/2009/TT-BTC Việc Chicục Hải quan Ninh Bình thực hiện hủy tờ khai hải quan (số 99/NKD và 100/NKD)trên hệ thống (SLXNK, KT559, GTT22), nhưng không hủy trên hồ sơ giấy và vẫn sửdụng tờ khai hải quan này để làm thủ tục thông quan hàng hóa và đăng kiểm làkhông đúng quy định.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnhThanh Hóa kiểm tra lại vụ việc và chỉ đạo Chi cục Hải quan Ninh Bình thực hiệntheo đúng quy định, xử lý trách nhiệm của công chức có liên quan, đồng thời chấnchỉnh rút kinh nghiệm trong toàn Cục qua vụ việc này./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh