BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7557/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục thanh lý hàng tạm nhập

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty Gamuda Engineering SDN.BHD.
(Đ/c: Tầng 6, tòa nhà Vinashinlines, Khu CC1-I.3.1, Khu ĐTM Pháp Vân, TứHiệp, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời công vănYENSO/OP/ 100/L /021/2014 ngày 21/4/2014 củaCông ty Gamuda Engineering SDN.BHD về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục thanh lý lô hàng 14 xe ben tạm nhập theo tờ khaisố 08/NK /NTX/HT ngày 10/6/2009 tại Chi cục Hải quan Hà Tây thuộc Cục Hải quanthành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quyđịnh tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 15/2011/TT-BCT ngày 30/03/2011 củaBộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký danh mục nhập khẩu, tạm nhập tái xuất,hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam thìlô hàng 14 xe ben tạm nhập theo tờ khai số 08/NK /NTX/HT ngày 10/6/2009 của Côngty đã được Bộ Công Thương xác nhận thanh lý tại chỗ tại công văn số 6812/BCT-KHngày 01/8/2013, các hình thức thanh lý gồm: tái xuất, bán, tiêu hủy.

Theo trình bày củaCông ty tại công văn số dẫn trên, do lô hàng này đã hết thời gian khấu hao vàkhông sử dụng được nữa nên muốn tiêu hủy lô hàng này. Do vậy, Tổng cục Hải quanđề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan Hà Tây, có văn bản nêu rõ lý dothanh lý tiêu hủy, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (nếu có) và tiến hành việc tiêuhủy dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan. Khi tiêu hủy Công ty chịu trách nhiệmthực hiện theo quy định của cơ quan quản lý môi trường./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh