BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7558/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hành lý

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Ông Matthieu DISCOUR - Cán bộcông tác tại
Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội
(Địa chỉ: 6-8 Tôn Thất Thiệp - Hà Nội)

Tổng cục Hải quannước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin hân hạnh phúc đáp đơn đề nghị ngày 16/6/2014 của ông Matthieu DISCOUR - Cánbộ công tác tại Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội về việc đề nghị đượctái xuất hành lý cá nhân khi Ông kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; chiếcxe ô tô do ông Matthieu DISCOUR tạm nhập khẩu miễn thuế được ủy quyền cho Cơquan Phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội bảo quản và làm thủ tục chuyển nhượng nhưsau:

1. Căn cứ quy địnhtại Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính,Tổng cục Hải quan đồng ý để ông Matthieu DISCOUR được tái xuất hành lý về nướcvà Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội được thay mặt ông Matthieu DISCOURhoàn thành thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ô tô hiệu Toyota Corrolla 1.6 XLISPL, 05 chỗ ngồi, sản xuất tại Đài Loan năm 2011, số khung RKLBV42E6B4425053,số máy 1ZR0804249 mà ông Matthieu DISCOUR đã tạm nhập khẩu miễn thuế trong thờihạn 06 tháng kể từ ngày ông Matthieu DISCOUR kết thúc nhiệm kỳ công tác tạiViệt Nam với điều kiện giấy ủy quyền phải có xác nhận của Cơ quan Phát triểnPháp (AFD) tại Hà Nội và cam kết bảo quản nguyên trạng chiếc xe tại trụ sở Cơquan Phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội.

2. Đề nghị ôngMatthieu DISCOUR liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quancửa khẩu nơi tái xuất hành lý để được hướng dẫn giải quyết thủ tục tái xuấttheo quy định.

Tổng cục Hải quan nướcCộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phúc đáp nội dung trên để ông MatthieuDISCOUR được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (để t/h);
- Cục LTNN (BNG) - đ/c: 06 Chu Văn An, Ba Đình, HN (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh