VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7558/VPCP-ĐMDN
V/v xử lý các vướng mắc trong việc cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 và Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội về giải quyết tồn tại trong quá trình cổ phần hóa Công ty Đầutư xây dựng số 2 Hà Nội (công văn số 6489/UBND-CN ngày 20 tháng 11 năm 2007) vàvề phương án cổ phần hóa Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội (côngvăn số 6600/UBND-CN ngày 22 tháng 11 năm 2007), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngcó ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố HàNội, theo thẩm quyền, quyết định và chịu trách nhiệm đối với việc xử lý cổ phầnhóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 và Công ty Sản xuất xuất nhậpkhẩu nông sản Hà Nội theo quy định của pháp luật, đặc thù của thành phố Hà Nội;đảm bảo lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người lao động.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
Website CP,
các Vụ: TH, KTTH, ĐP, V.II;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn