BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Khai báo xuất xứ lô hàng xăng dầu sau pha chế tại Kho ngoại quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Trong quá trình thực hiện Thông tư số 88/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu, pha chế xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong, đã phát sinh vướng mắc liên quan đến việc khai báo xuất xứ mặt hàng xăng dầu nhập khẩuvào nội địa sau khi được pha chế trong kho ngoại quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp phải khai đầy đủ các nội dung trên tờ khai hải quan theo quy định, trong đó có thông tin về xuất xứ hàng hóa. Trường hợp có yêu cầu hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo FTAs, doanh nghiệp phải nộp C/O theo quy định. Đối với các trường hợp khác, doanh nghiệp tự khai và tự chịu trách nhiệm về xuất xứ hàng hóa (không phải nộp C/O). Do xăng dầu là mặt hàng đặc thù và quy trình pha chế tại Việt Nam có thể không tạo ra xuất xứ Việt Nam theo quy định hiện hành, để đảm bảo quy định về thủ tục hải quan và tạo thuận lợi cho công tác quản lý của cơ quan hải quan, đối với sản phẩm xăng dầu nhập khẩu sau khi được pha chế trong kho ngoại quan, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện:
- Doanh nghiệp tự khai báo xuất xứ căn cứ trên quy định tại Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa, Thông tư số 08/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 hướng dẫn cách xác định xuất xứ hàng hóa và tổng số lượng nhập khẩu phù hợp với xuất xứ và số lượng hàng ghi trên tờ khai nhập kho ngoại quan. Trường hợp lô hàng nhập khẩu vào nội địa được pha chế từ xăng dầu có nguồn gốc xuất xứ từ nhiều nước khác nhau thì doanh nghiệp khai đại diện 01 nước tại ô xuất xứ hàng hóa trên tờ khai và khai báo xuất xứ các nước tại ô mô tả hàng hóa: “xăng dầu được pha chế từ xăng dầu có xuất xứ từ những nước.... (trong đó ghi đầy đủ tên các nước xuất xứ của các lô hàng xăng dầu đã dùng để pha chế)”
- Tại phần ghi chú trên tờ khai hải quan, khai báo “Xăng/dầu được pha chế trong Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong”.
- Các thủ tục khác được thực hiện theo quy định hiện hành.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty LD TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân phong (thay trả lời công văn số 339/14/VPT-CV-KD ngày 02/06/2014)
(đ/c: tầng 5 Tòa nhà Vinaconex, khu đô thị Vĩnh Điểm Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa);
- Lưu: VT, GSQL (4b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh