VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7559/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình cổ phần hóa Công ty Sở hữu công nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học vàCông nghệ (công văn số 3045/BKHCN-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2007) về việcbáo cáo tình hình cổ phần hóa Công ty Sở hữu công nghiệp, Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Khoa học vàCông nghệ thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6213/VPCP-ĐMDN ngày 30 tháng 10 năm 2007 về việc xử lý tồn tại trong cổ phầnhóa Công ty Sở hữu công nghiệp.

2. Giao Bộ Tàichính nghiên cứu cơ chế, chính sách để có hướng dẫn cụ thể quá trình cổ phầnhóa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, trình Thủ tướng Chính phủtrong tháng 03 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website CP,
các Vụ: TH, KTTH, KG
- Lưu: VT, ĐMDN (3).18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn