TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 756/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Sanyo Seisakusho (Việt Nam)
Địa chỉ: Lô Rb 43-44-45b-02b-04b1, đường 19, KCX Tân Thuận, Q.7
Mã số thuế : 0302802698

Trả lờivăn thư ngày 19/01/2012 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, mục II, phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTCngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thựchiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của đối tượng nộp thuế trước khitrả thu nhập.

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Trường hợp Công ty có lao động làm việc (người nướcngoài) là cá nhân cư trú tại Việt Nam, hàng tháng cá nhân này vừa có phát sinhthu nhập tại Việt Nam, vừa có phát sinh thu nhập tại Nhật, nếu thu nhập phátsinh tại Nhật do Công ty chi trả (theo uỷ quyền của Công ty ở Nhật) thì Công tycó trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN thay cho cá nhân (bao gồm thunhập tại Công ty) theo quy định. Trường hợp thu nhập tại Nhật do Công ty ở Nhậttrực tiếp chi trả cho cá nhân thì cá nhân có trách nhiệm trực tiếp kê khai, nộpthuế TNCN cho cơ quan thuế.

CụcThuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;- P.Pháp chế;
- P.KT1
- Lưu: HC, TTHT
ppnghi 9984-162 HC

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga