BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 756/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục tạm nhập tái xuất sợi thuốc lá

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1266/BCT-XNK ngày 01/02/2010 của Bộ Công Thương về việc nêu tại tríchyếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khi làm thủ tục hải quan đối vớimặt hàng sợi thuốc lá (nguyên liệu thuốc lá) kinh doanh tạm nhập tái xuất ngoàibộ hồ sơ hải quan theo quy định thì thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuấtmặt hàng trên phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công Thương.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh,thành phố thực hiện nội dung trên.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường