TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 756/TXNK-QLN
V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Sơn.
(Số 29 ngõ 5 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời công văn số 02/2013/CV-HS ngày 12/05/2013của Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Sơn về việc xác nhận nợ thuế đối với hànghóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559ngày 22/05/2013 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Sơn(MST: 0105231406) đang có nợ tiền lệ phí hải quan của tờ khai hải quan số 6795/NKD ngày 24/4/2013 đăng ký tại Chi cục HQ cửa khẩu SBQT Nội Bài - Cục Hảiquan TP Hà Nội, số tiền là 20.000 đồng.

Đề nghị Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Sơn khẩntrương nộp đủ số tiền nêu trên vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định củapháp luật. Trường hợp Công ty đã nộp tiền rồi thì kiểm tra chứng từ nộp tiền vàliên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để xem xét và giảiquyết.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty cổ phần tập đoàn Hoàng Sơn được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn: Phòng 705 nhà B11C Khu đô thị Nam Trung Yên - phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy - Hà Nội;
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn