VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7560/VPCP-ĐMDN
V/v cổ phần hóa Trung tâm Hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 7243/BGTVT-TCCBngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc cổ phần hóa Trungtâm Hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải. Về vấn đề này, Vănphòng Chính phủ có ý kiến như sau:

Tại công văn số 7611/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 10 năm 2009,Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý cổ phần hóa Trung tâm Hợp tác lao độngvới nước ngoài, đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tácđầu tư giao thông vận tải (Tracimexco). Vì vậy, đề nghị Bộ Giao thông vận tảitiếp tục chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa Trung tâm này theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn