BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7565/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:Văn phòng FHI 360/Việt Nam.
(Tầng 7, Tòa nhà VP Tổng CT Du lịch Hà Nội, số 18 Lý Thường Kiệt)

Tổng cục Hải quannhận được công văn ngày 16/6/2014 của Văn phòng FHI 360/Việt Nam về việc miễnthuế 01 lô hàng gồm 11 chiếc kính lúp gửi từ Mỹ đến Việt Nam cho Văn phòng đạidiện tại Hà Nội để sử dụng nội bộ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Nghị địnhsố 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủvềđăng ký và quản lý hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại ViệtNam; Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên BộCông thương-Tài chính-Ngoại giao hướng dẫn chi tiết được hưởng quyền ưu đãi,miễn trừ tại Việt Nam;

Căn cứ Khoản 3Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy địnhvề thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu và quản lý thuế đối với hànghóaxuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Điểm dKhoản 19 Điều 4 Phần I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trịgia tăng;

Trường hợp hàng hóa là vật dụng cần thiết nhập khẩu để phục vụcho nhu cầu công tác của Văn phòng đại diện tại Hà Nội thì được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quanthông báo để Vănphòng FHI 360/Việt Nam được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký mở tờ khai nhập khẩu đểđược xem xét giải quyết cụ thể.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái