BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 757/BGTVT-KCHT
V/v: Khắc phục hư hỏng cầu Đá Bàn, km 569+771, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Khu Quản lý Đường bộ IV;

Bộ GTVT nhận được Công điện số 15/CĐ-CĐBVN ngày 06/02/2009 củaCục Đường bộ Việt Nam về việc phát hiện hư hỏng kết cấu nhịp cầu Đá Bàn tại Km569+771, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bộ yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quảnlý Đường bộ IV và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công việc sau:

- Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối chongười và các phương tiên giao thông qua cầu;

- Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trực gác 24/24giờ và điều hành phân luồng xe đảm bảo giao thông, đặc biệt đối với các xe cótải trọng lớn;

- Xem xét phương án làm đường tạm để không bị ùn tác khi lưuthông;

- Khẩn trương kiểm tra tìm nguyên nhân hư hỏng, tiến hànhcông tác sửa chữa hư hỏng trong thời gian sớm nhất có thể nhằm đưa cầu về trạngthái khai thác bình thường;

- Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương bố trí đủ nguồn kinh phícho công tác đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra và sửa chữa hư hỏng cầu ĐáBàn;

- Báo cáo về Bộ công tác kiểm tra và sửa chữa cầu Đá Bàn,huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vịliên quan khẩn trương thực hiện các công việc nêu trên nhằm đảm bảo an toàngiao thông lưu thông trên cầu và nhanh chóng đưa cầu Đá Bàn trở lại khai thácbình thường./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức;
- Vụ ATGT;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường