BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/BXD-KTXD
V/v Bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần gang thép TháiNguyên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 121/GTTN-ĐTPT ngày21/02/2015 của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn về bảo lãnhthực hiện hợp đồng xây dựng. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định cụ thể tại Điều 16Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạtđộng xây dựng. Theo đó, mục đích bảo đảm thực hiện hợp đồng là để đảm bảo nghĩavụ thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu với bên giao thầu trong thời gian thực hiệnhợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 121/GTTN-ĐTPT nhà thầu chính thựchiện gói thầu EPC số 01 là nhà thầu China Metallurgical Group Corporation (MCC);VINAINCON (Việt Nam) chỉ là nhà thầu phụ. Do đó, đối với hợp đồng thầu chínhthì nhà thầu chính MCC phải thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng trước chủ đầutư với giá trị được quy định trong hợp đồng cho đến khi nhà thầu đã chuyển sangnghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định. Như vậy, việc nhà thầu chính MCC đềnghị giảm trừ giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng như Công ty cổ phần gang thépThái Nguyên nêu trong văn bản số 121/GTTN-ĐTPT là chưa đúng với quy định củapháp luật; riêng giảm trừ bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho phần C đã được nhàthầu phụ VINAINCON (Việt Nam) thực hiện bảo lãnh là chấp nhận được.

Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên căn cứ ý kiến trên tổchức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh