CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 757/CP-QHQT
V/v Dự án hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ Hệ thống trợ giúp pháp lý quốc gia tại Việt Nam-viện trợ của Thụy Sĩ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3141 BKH/KTĐN ngày 27 tháng 5 năm 2003) về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ Hệ thống trợ giúp pháp lý quốc gia tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt dự thảo thoả thuận giữa Chính phủ Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thuỵ Sĩ về dự án hỗ trợ kỹ thuật “ Hỗ trợ Hệ thống trợ giúp pháp lý quốc gia tại Việt Nam-Giai đoạn I” do Chính phủ Liên bang Thuỵ Sĩ tài trợ không hoàn lại 1.866.664 USD; vốn đối ứng của Việt Nam là 2,956 tỷ đồng Việt Nam do cơ quan chủ quản bố trí trong ngân sách hàng năm đã được phê duyệt hoặc bằng nguồn vốn khác thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản dự án.

- Uỷ quyền Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt nội dung văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật và ký kết Thoả thuận giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Thuỵ Sĩ về dự án hỗ trợ kỹ thuật nêu trên với đại diện Chính phủ Liên Bang Thuỵ Sĩ./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan