TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/CT-TTHT
V/v: Thuế bảo vệ môi trường

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2012.

Kính gửi:

Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành PhúĐịa chỉ: 652 Hồ Học Lãm, KP 14, Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân
Mã số thuế: 0301350199

Trả lời văn thư ngày 12/01/2012 của Công ty về thuếbảo vệ môi trường, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị Quyết số 1269/2011/UBTNQH12 ngày14/7/2011 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế Bảo vệ môi trường quy địnhmức thuế Bảo vệ môi trường đối với túi ny lông thuộc diện chịu thuế là 40.000đồng/1kg.

- Căn cứ khoản 4 Điều 7 chương III Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế bảo vệ môitrường:

“...

Đối với các tổ chức, cá nhân muahàng hoá đã nộp thuế bảo vệ môi trường về để sản xuất, kinh doanh thì thuế bảovệ môi trường của hàng mua được hạch toán vào giá vốn hàng hoá, hoặc giá thànhsản phẩm sản xuất. Đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng hoá chịu thuế bảo vệmôi trường thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá đã bao gồm thuế bảo vệ môitrường.”

Trường hợp Công ty sản xuất bao bì PE đa lớp và màngphức hợp thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Khi lập hoá đơn GTGT, giátính thuế GTGT là giá đã bao gồm thuế Bảo vệ môi trường và trên hóa đơn GTGTkhông phải thể hiện số thuế Bảo vệ môi trường phải nộp.

Về cách tính và kê khai thuế đề nghị Công ty thamkhảo chương III Thông tư 152/2011/TT-BTC để thực hiện.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
141 - 3473/12 – H.HOA

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga