BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập tái xuất cát

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 73/HQTN-NV ngày19/01/2010 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Về việc tạm nhập tái xuất cát từCampuchia đi nước thứ ba qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo công văn số 616/VPCP-QHQT ngày 23/01/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm nhập tái xuấtcát từ Campuchia qua Việt Nam. Tổng cục Hải quan đã sao y bản chính công văn số616/VPCP-QHQT nêu trên (số 60/SY-VP ngày 11/02/2009) gửi Cục Hải quan các tỉnh,thành phố thực hiện.

Việc xuất khẩu cát từ trong nước đãcó văn bản cấm (công văn số 1819/TTg-KTN ngày 29/09/2009 của Thủ tướng Chínhphủ). Vì vậy, doanh nghiệp cần chứng minh được cát xuất khẩu từ nguồn tạm nhậptừ Campuchia. Đồng thời đơn vị cần thận trọng trong việc kiểm tra và làm thủ tục.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninhnghiên cứu kỹ văn bản nêu trên để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện thủtục tạm nhập tái xuất đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hảiquan tỉnh Tây Ninh thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường