BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 757/TCT-PC
V/v xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp người nộp thuế kê khai, xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do hướng dẫn của cơ quan Thuế

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến củamột số doanh nghiệp về việc một số cơ quan Thuế đã ban hành quyết định xử phạtvi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp người nộp thuế thực hiện kê khai,xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do hướng dẫn của cơ quan Thuế. Về việc này,Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Khoản 2, Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm2002:

"2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt hành chính khi cóvi phạm hành chính do pháp luật quy định".

- Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chếthi hành quyết định hành chính thuế:

"1. Mọi hành vi vi phạm pháp Luật về thuế phải đượcphát hiện và đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế phải được tiếnhành kịp thời, công khai, minh bạch, triệt để, mọi hậu quả do vi phạm pháp luậtvề thuế gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử lý vi phạm khi có hành vi viphạm pháp luật về thuế đã được quy định tại các luật, pháp lệnh và các văn bảnquy phạm pháp luật về thuế...".

- Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007nêu trên:

"3. Các biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngoài các hình thức xử phạt theo quy định tại Điều này,người nộp thuế vi phạm các quy định tại Mục 2 Chương này thì còn có thể bị ápdụng các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Buộc nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền thuế thiếu, số tiềnthuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước nếu đã quá thời hiệuquy định tại Điều 5 Nghị định này".

Căn cứ quy định nêu trên và quy định về xử phạt đối với hànhvi chậm nộp tiền thuế, quy định về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đếnthiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn tại Điều 12 vàĐiều 13, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ thì đối với cáctrường hợp người nộp thuế thực hiện việc kê khai, xác định nghĩa vụ thuế chưađúng do văn bản hướng dẫn của cơ quan Thuế, nếu dẫn đến việc kê khai thiếu thuếtheo quy định của pháp luật thì phải xác định là do lỗi của cơ quan Thuế.Trường hợp này cơ quan Thuế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu đủsố tiền thuế thiếu theo quy định và xác định trách nhiệm để xử lý vi phạm hànhchính về thuế như sau:

1) Không xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế và hànhvi khai sai dẫn đến thiếu thuế đối với trường hợp:

- Người nộp thuế tự kê khai, điều chỉnh lại và nộp vào NSNNsố tiền thuế thiếu.

- Cơ quan Thuế đã kiểm tra hoặc có biên bản làm việc vớingười nộp thuế để xác định lại nghĩa vụ thuế và người nộp thuế đã nộp vào NSNNsố tiền thuế thiếu theo thông báo của cơ quan Thuế.

2) Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế đối với trườnghợp: cơ quan Thuế đã có biên bản làm việc với người nộp thuế để xác định lạinghĩa vụ thuế và thông báo cho người nộp thuế để nộp số tiền thuế thiếu vàoNSNN nhưng người nộp thuế không thực hiện theo đúng thông báo của cơ quan Thuế.

Thời điểm tính phạt chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày hếthạn nộp thuế ghi trong thông báo nộp thuế của cơ quan Thuế.

3) Các trường hợp người nộp thuế kê khai thiếu thuế do thựchiện theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan Thuế thì cơ quan Thuế phải xác địnhtrách nhiệm của cơ quan Thuế, công chức thuế có liên quan để xử lý theo hướngdẫn tại Phần C Thông tư số 61/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnxử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Đề nghị các Cục Thuế thực hiện rà soát, kiểm tra lại đối vớicác trường hợp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính kể từ ngày01/7/2007 đến nay, nếu phát hiện các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính chưaphù hợp theo hướng dẫn tại công văn này thì Cục Thuế thực hiện xử lý lại theođúng hướng dẫn tại công văn này.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu