BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7571/TCHQ-TXNK
V/v: Thanh khoản hàng SXXK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát.
(Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 2104/NLHP-2014 ngày 21/04/2014 của Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Phát và công văn số 1342/HQQN-GSQL ngày 23/05/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc thanh khoản bổ sung lượng nguyên liệu chênh lệch của các tờ khai hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, khoản 5 Điều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (nay là khoản 5 Điều 14 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính), thì:“Trường hợp người khai hải quan, người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ khai thuê đã nộp có sai sót (sai sót về tính toán số tiền thuế phải nộp; sai sót về trị giá, xuất xứ, mã số, mức thuế suất, số tiền thuế phải nộp); tự giác khai báo trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế nhưng quá thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; người khai hải quan, người nộp thuế có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính chính xác và hợp pháp của việc khai báo thì xử lý như sau:
a) Người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện việc kê khai như trường hợp khai bổ sung hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, điểm a khoản 4 Điều này; nộp đủ số tiền thuế thiếu theo thời hạn nộp thuế như đối với số tiền thuế tự khai, tự tính khi m thủ tục hải quan, số tiền phạt chậm nộp (nếu có), chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan;
b) Cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ kê khai của người khai hải quan, người nộp thuế như trường hợp khai bổ sung hướng dẫn tại điểm b khoản 4 Điều này; xử vi phạm hành chính theo quy định và ghi chú vào văn bản khai bổ sung về việc xử phạt. Trường hợp tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì cơ quan hải quan xử lý lại số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế"
Do đó, trường hợp của Công ty nếu thực tế do sai sót trong quá trình kê khai định mức, Công ty chưa xác định đúng độ ẩm (thực tế thường là 10% theo trình bày của Công ty) và hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục sản xuất mặt hàng than cốc để xuất khẩu thì đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh để xác định đúng định mức thực tế và thực hiện khai bổ sung theo quy định nêu trên.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS-M.Linh (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ