VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7572/VPCP-TCCV
V/v Đề án “Hỗ trợ triển khai nhân rộng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại”

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét Tờ trình số 3296/TTr-BNV ngày 24 tháng 7 năm 2015của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ triển khai nhân rộng Bộ phận tiếpnhận vàtrả kết quả hiện đại của y ban nhân dân cấp huyện giai đoạn2015-2020”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả hiện đại của y ban nhân dân cấp huyệntheo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chínhphủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quanhành chính nhà nước ở địa phương.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động triểnkhai các quy định của Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg nêu trên về Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả hiện đại củay bannhân dân cấp huyện.

Văn phòngChính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,các Vụ: KTTH, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ