BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7574/TCHQ-TXNK
V/v thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty cho thuê tài chính TNHHMTV Kexim Việt Nam.
(Tầng 9, toàn nhà Diamond Plaza, số 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công vănsố 17/CV /2014 của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam về việcmiễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầutư trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2011, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Ngày 11/6/2013, BộTài chính đã có công văn số 7444/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện đối với:“Trườnghợp Công ty cho thuê tài chínhnhập khẩumáy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển để cho đối tượng được hưởng ưuđãi miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 7, khoản 9, khoản 11, khoản 12,khoản 14 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thuê thì được miễn thuế nhập khẩunhư chủ dự án trực tiếp nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị địnhsố 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001kể từ ngày01/05/2013...”. Do đó, đề nghị Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV KeximViệt Nam thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.

Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái