VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------------

Số: 7579/VPCP-TCCV

V/v: Giải thưởng chất lượng công trình xây dựng và soạn thảo Đề án tổ chức Phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 1374/BXD-GĐ ngày 15 tháng 8 năm 2011), ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 2182/BKHĐT-TĐC ngày 09 tháng 9 năm 2011), ý kiến của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Công văn số 1694/BTĐKT-VI ngày 29 tháng 9 năm 2011) về đổi mới công tác khen thưởng, tôn vinh công trình xây dựng chất lượng cao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2012:

1. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định về tổ chức giải thưởng chất lượng công trình xây dựng.

2. Đề án tổ chức Phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;

các Vụ: KGVX, KTN, PL, ĐP;

- Lưu: Văn thư, TCCV (03b). Hào, 116b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Viết Muôn