TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC CNTT & THỐNG KÊ HQ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/CNTT-QLGD &TTĐT
V/v khai thác tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử Hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Công ty TNHH CG Record Media

Xin gửi lời chào trân trọng đến QuýCông ty!

Hồi đáp đơn ngày 02/10/2013 của QuýCông ty về việc xin khai thác và sử dụng lại thông tin trên Cổng Thông tin điệntử (TTĐT) Hải quan để đăng tải tại địa chỉ www.doanhnhanvacuocsong.com, bằngcông văn này, Cục CNTT & Thống kê hải quan đồng ý cho phép Công ty TNHH CGRecord Media khai thác lại tin, bài trên Cổng TTĐT Hải quan (địa chỉ:www.customs.gov.vn)

Công ty TNHH CG Record Media cầnthực hiện theo đúng cam kết: Ghi rõ nguồn, giữ nguyên nội dung tin bài và khôngsử dụng nguồn thông tin đó vào những mục đích vi phạm pháp luật; không thươngmại hóa nội dung trên Cổng TTĐT Hải quan nếu không được sự đồng ý của Cục CNTT& Thống kê hải quan.

Công ty TNHH CG Record Media chỉđược lấy thông tin sau ít nhất 30 phút đăng tin trên Cổng TTĐT Hải quan. Hànhđộng sửa giờ phát tin đối với những tin, bài khai thác lại từ Cổng TTĐT Hảiquan sớm hơn tin gốc sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận và xâm phạm bản quyền.

Nếu Công ty TNHH CG Record Media viphạm các điều cam kết trên, Cục CNTT & Thống kê hải quan sẽ xem xét lạiviệc cho phép khai thác lại tin, bài trên Cổng TTĐT Hải quan.

Công văn này có hiệu lực đến hếtngày 01/11/2014.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT. QLGD&TTĐT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Sinh