1. Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi Việt Nam - Ailen

Ngày 06 tháng 6 năm 2003, Chính phủ ban hành Công văn 758/CP-QHQT hiệp định hợp tác nuôi con nuôi Việt Nam - Ailen:

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 758/CP-QHQT
V/v ký Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi Việt Nam-Ailen

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 08/BTP-TTr ngày 12/5/2003) về việc ký Hiệp định Hợp tác nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Ailen, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Dự thảo Hiệp định Hợp tác nuôi con giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Ailen, uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký chính thức Hiệp định.

2. Sau khi ký chính thức Bộ Tư pháp hoàn tất các thủ tục theo quy định của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế để trình Chủ tịch nước quyết định phê chuẩn Hiệp định.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết để thực hiện việc ký kết Hiệp định./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

2. Xử lý tiền phí giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thu được ?

Ngày 01 tháng 8 năm 2007, Bộ Tài Chính ban hành Công văn 10207/BTC-CST xử lý tiền phí giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thu được:

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 10207/BTC-CST
V/v: xử lý tiền phí giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thu được trong năm 2007

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Tư pháp

Ngày 01tháng 08 năm 2007, Bộtrưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC về việc quy địnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giải quyết việc nuôi con nuôicó yếu tố nước ngoài với hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Côngbáo.

Cơ quan thu phí giải quyết việc nuôicon nuôi có yếu tố nước ngoài là Cục Con nuôi quốc tế trực thuộc Bộ Tư pháp. Dokinh phí hoạt động của Cục Con nuôi quốc tế trong năm 2007 đã được ngân sáchnhà nước đảm bảo, bao gồm cả kinh phí cho hoạt động giải quyết việc nuôi connuôi có yếu tố nước ngoài.

Vì vậy Bộ Tài chính đề nghị quý Bộ chỉđạo Cục Con nuôi quốc tế nộp hết số tiền phí giải quyết việc nuôi con nuôi cóyếu tố nước ngoài thu được theo Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC nêu trên trong năm2007 vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản tương ứng mục 044, tiểumục 19 của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công táccủa quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng cục Thuế;
- Các Vụ: NSNN, HCSN, PC;
- Lưu: VT, CST (CST3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

3. Công văn hợp tác với Hoa Kỳ vấn đề nhận nuôi con nuôi ?

Ngày 15 tháng 07 năm 2008, Văn Phòng Chính Phủ ban hành Công văn 4635/VPCP-QHQT hợp tác với Hoa Kỳ vấn đề nhận nuôi con nuôi:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4635/VPCP-QHQT
V/v hợp tác với Hoa Kỳ về vấn đề nhận nuôi con nuôi

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (tạicông văn số 2026/BTP-CNQT ngày 26 tháng 6 năm 2008) về báo cáo của Đại sứ quánHoa Kỳ về tình hình con nuôi Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặtThủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tư pháp và các Bộ Ngoạigiao, Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại công văn số 2534/VPCP-QHQT ngày 21/4/2008 về không giahạn Hiệp định nuôi con nuôi Việt Nam – Hoa Kỳ đồng thời đẩy nhanh việc Việt Namtham gia Công ước Lahay về bảo vệ trẻ em và hợp tác nuôi con nuôi quốc tế tạokhuôn khổ mới vầ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực này của Việt Nam.

2. Bộ Tư pháp tăng cường côngtác kiểm tra các hoạt động cho nhận con nuôi tại các địa phương, tổ chức Hộinghị toàn quốc tổng kết công tác nuôi con nuôi quốc tế và phối hợp với các Bộ,cơ quan liên quan tổng kết 3 năm hợp tác với Hoa Kỳ về vấn đề nuôi con nuôi.Qua đó rút ra những kinh nghiệm, những bất cập trong thực tiễn cần phải chấnchỉnh và xem xét đưa vào quá trình ban hành Luật nuôi con nuôi, các văn bảnpháp luật liên quan thời gian tới nhằm hoàn thiện cơ chế pháp luật về vấn đềcon nuôi.

3. Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giaotrao đổi với Đại sứ quán Hoa Kỳ để họ thấy rõ thiện chí, nỗ lực của Việt Nam đãhợp tác với Hoa Kỳ vì mục đích nhân đạo, trên thực tế giải quyết tốt số lượnglớn trường hợp nuôi con nuôi thời gian vừa qua (những trường hợp có sai phạmchỉ là số ít), về những thông tin sai lệnh trong Báo cáo về tình hình con nuôitại Việt Nam, yêu cầu Đại sứ quán Hoa Kỳ phải rút kinh nghiệm (hoặc thông tincải chính), những vấn đề nêu ra hợp lý thì Việt Nam sẽ nghiên cứu xử lý, chấnchỉnh.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các vụ: TH; KGVX;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

4. Hướng dẫn ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết

Ngày 06 tháng 07 năm 2017, Cục Con Nuôi (Bộ Tư Pháp) ban hành Công văn 337/CCN-CSVB 2017 ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết:

BỘ TƯ PHÁP
CỤC CON NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 337/CCN-CSVB
V/v hướng dn việc ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã

được giải quyết tại cơ quan thẩm quyền của nước ngoài

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: Sở Tư pháp các tnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian gần đây, một số địa phương đề nghị Cục Con nuôi hướng dẫn ghi vào S hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài do chưa rõ đối tượng, điều kiện ghi vào S hộ tịch. Đ tháo gỡ khó khăn của các địa phương, Cục Con nuôi hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Điều 40 Luật nuôi con nuôi và khoản 1 Điều 30 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi, trường hợp cơ quan có thm quyền của nước ngoài đã có quyết định hợp pháp cho phép công dân Việt Nam thường trú trong nước nhận trẻ em Việt Nam thường trú nước ngoài hoặc trẻ em nước ngoài làm con nuôi thì thuộc đối tượng được ghi vào Sổ hộ tịch nếu không vi phạm quy định tại Điều 13 Luật nuôi con nuôi. Thẩm quyền, thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch được thực hiện theo quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với những trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã có quyết định cho phép người nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam dang cư trú nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam đang cư trú trong nước hoặc nước ngoài làm con nuôi thì khi nhận được yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản gửi Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ để báo cáo Cục Con nuôi xem xét, hướng dẫn.

Cục Con nuôi đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ
trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Lưu: VT, Phòng CSVB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hảo

5. Công văn chỉ đạo công tác nuôi con nuôi tại địa phương ?

Ngày 14 tháng 08 năm 2018, Bộ Lao Động Thương binh - Xã Hội ban hành Công văn 3362/LĐTBXH-VP chỉ đạo công tác nuôi con nuôi tại địa phương:

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3362/LĐTBXH-VP
V/v tăng cường chỉ đạo công tác nuôi con nuôi tại địa phương

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong hơn 7 năm qua kể từ khi thực hiện Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế, công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thực hiện đúng chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ những tồn tại, cụ thể là: nhu cầu trẻ em tìm gia đình thay thế và mong muốn của các gia đình được nhận nuôi trẻ là rất lớn nhưng thực tế số lượng các trường hợp được giải quyết còn hạn chế; khi giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài, một số cơ sở trợ giúp xã hội còn “gắn” với vấn đề hỗ trợ tài chính của cha mẹ nuôi là người nước ngoài.

Thực trạng trên do những nguyên nhân cơ bản như: công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi chưa chặt chẽ; công tác phối hợp liên ngành chưa hiệu quả; nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật về nuôi con nuôi ở cấp cơ sở còn hạn chế nên chưa có sự quan tâm thỏa đáng đối với công tác này; một số quy định pháp luật liên quan đã bộc lộ những tồn tại, bất cập.

Để khắc phục thực trạng nêu trên và tạo chuyển biến đối với công tác nuôi con nuôi, sau khi trao đổi, thống nhất với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới việc giải quyết nuôi con nuôi tại địa phương tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành về trẻ em và nuôi con nuôi, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

2. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện đúng trình tự, thủ tục tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ từ phía cha mẹ nuôi và tổ chức con nuôi nước ngoài theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất đối với việc tiếp nhận và giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội nhằm ngăn ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

3. Yêu cầu cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, cấp huyện:

- Hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập, trong trường hợp trẻ em không được nhận chăm sóc bằng các hình thức ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

- Rà soát danh sách trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội định kỳ 06 tháng; tiếp nhận kiến nghị của cơ sở trợ giúp xã hội để xem xét, quyết định hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển trẻ em sang hình thức chăm sóc thay thế phù hợp, trong đó có nuôi con nuôi, theo quy định của Luật trẻ em.

- Rà soát, đánh giá năng lực, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiện toàn cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cán bộ, nhân viên của các cơ sở trợ giúp xã hội, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập, trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở trợ giúp xã hội đủ điều kiện.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ 6 tháng đánh giá việc trẻ em đang được các cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế để xem xét, quyết định chuyển đổi hình thức thay thế phù hợp, trong đó có nuôi con nuôi./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Vụ PC, Cục BTXH, Cục TE, Thanh tra;
- Sở LĐTBXH, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, p TH.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

6. Chỉ đạo vấn đề liên quan đến việc đăng ký việc nuôi con nuôi ?

Ngày 07 tháng 06 năm 2017, Cục Con Nuôi (Bộ Tư Pháp) ban hành Công văn 277/CCN-CSVB 2017 quán triệt vấn đề liên quan đến việc đăng ký việc nuôi con nuôi:

BỘ TƯ PHÁP
CỤC CON NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/CCN-CSVB
V/v quán triệt một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký việc nuôi con nuôi

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, tại một số địa phương phát sinh một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký việc nuôi con nuôi như sau:

1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước đối với công dân Việt Nam cư trú, sinh sống ở nước ngoài

Một số Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã đăng ký việc nuôi con nuôi giữa trẻ em Việt Nam thường trú trong nước với công dân Việt Nam cư trú, sinh sống ở nước ngoài (thậm chí có trường hợp đã có thẻ thường trú hoặc có quốc tịch nước ngoài) nhưng vẫn còn giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp như Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận nuôi con nuôi do UBND cấp xã cấp không được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận và trẻ em không được nhập cảnh nước ngoài, vì theo quy định pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của các nước thì đây là trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài. Do đó, Cục Con nuôi đề nghị Sở Tư pháp quán triệt UBND cấp xã nếu có thông tin xác định được người nhận con nuôi là công dân Việt Nam hiện đang cư trú, sinh sống nước ngoài thì không tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi. Thẩm quyền quyết định việc nuôi con nuôi trong trường hợp này thuộc về UBND cấp tỉnh nơi thường trú của trẻ em được nhận làm con nuôi.

2. Giao trẻ em bị bỏ rơi cho người tạm thời nuôi dưỡng

Một số UBND cấp xã đã tạm giao trẻ em bị bỏ rơi cho công dân Việt Nam cư trú, sinh sống nước ngoài nhưng hiện đang ở Việt Nam hoặc tạm giao cho cặp vợ chồng (trong đó có một bên là người Việt Nam, một bên là người nước ngoài hoặc cả hai bên đều là người nước ngoài) nuôi dưỡng. Sau một thời gian tạm nuôi, họ có nguyện vọng nhận trẻ em làm còn nuôi nhưng không giải quyết được vìtrẻ em không thuộc diện được giải quyết cho làm con nuôi củangười đang tạm thời nuôi dưỡng. Vì vậy, Cục Con nuôi đề nghị Sở Tư pháp quán triệt UBND xã nếu tạm giao trẻ em thì phải giải thích rõ nội dung trên đây.

3. Đăng ký khai sinh cho trẻ em như con đẻ để lẩn tránh đăng ký việc nuôi con nuôi

Một số trường hợp công dân Việt Nam khi làm thủ tục đưa trẻ em ra nước ngoài cư trú, mặc dù đã có Giấy khai sinh thể hiện trẻ em là con nhưng cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài vẫn đề nghị xét nghiệm ADN và phát hiện trẻ em không phải là con đẻ, đồng thời đương sự cũng không xuất trình được Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi. Vì vậy, trẻ em bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh nước ngoài. Đ bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em, tránh những vướng mc phát sinh sau này, Cục Con nuôi đề nghị Sở Tư pháp quán triệt UBND cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp cá nhân không phải là cha, mẹ đẻ thì phải tiến hành thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước hoặc nuôi con nuôi nước ngoài theo quy định pháp luật, sau đó mới thực hiện việc bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Giấy khai sinh của con nuôi theo thủ tục bổ sung hộ tịch.

Cục Con nuôi đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt những nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Nhu trên;
- Thứ tr
ưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
-Lưu: VT, PhòngCSVB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hảo