CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 758/CP-QHQT
V/v ký Hiệp định hợp tác nuôi con nuôi Việt Nam-Ailen

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 08/BTP-TTr ngày 12/5/2003) về việc ký Hiệp định Hợp tác nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Ailen, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Dự thảo Hiệp định Hợp tác nuôi con giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Ailen, uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký chính thức Hiệp định.

2. Sau khi ký chính thức Bộ Tư pháp hoàn tất các thủ tục theo quy định của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế để trình Chủ tịch nước quyết định phê chuẩn Hiệp định.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết để thực hiện việc ký kết Hiệp định./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm