TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 758/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu than

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

Kínhgửi: Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam.
(Đ/c: Cụm CN tập trung Phú Hữu, thịtrấn Mái Dầm, Châu Thành, Hậu Giang)

Trả lời công Côngty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, kinh doanh than (bao gồmcác hoạt động: mua bán nội địa, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất...) thựchiện theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ CôngThương. Theo đó, tại Điều 7 Thông tư quy định:trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan doanh nghiệp phản ánh kịp thời bằng văn bản về BộCông Thương để xem xét, xử lý”.

Như vậy, Bộ CôngThương là

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổngcục Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải