Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 758/LĐTBXH-TL NGÀY 19 THÁNG 03 NĂM 2002VỀ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG
NĂM 2002 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Thủ trưởng các Bộ quảnlý ngành, lĩnh vực

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh,thành phố trực thuộc TW

Chủ tịch Hội đồng quản trị tổngcông ty hạng đặc biệt

Tiếp theo Công văn số 549/LĐTBXH-TL ngày 26-2-2002 về đơngiá tiền lương năm 2002 đối với doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷban nhân dân Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trịTổng Công ty hạng đặc biệt:

Trong khi chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/CP ngày28-3-1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11-01-2001 của Chính phủ, để bảođảm cho các doanh nghiệp hoạt động theo kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đề ra,đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công tyhạng đặc biệt chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý thực hiện việc xâydựng và giao đơn giá tiền lương năm 2002 theo qui định tại Nghị định số 28/CP ,Nghị định số 03/2001/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội. Đồng thời có báo cáo tình hình thực hiện tiềnlương năm 2001 gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30-4-2002.