VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7581/VPCP-KTN
V/v xin chủ trương đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ DK Vân Phong

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (công văn số 4282/UBND ngày 17 tháng 8 năm 2010); Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (côngvăn số 684/KKT-QLĐT ngày 18 tháng 8 năm 2010); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầutư (công văn số 6705/BKH-KTCN ngày 22 tháng 9 năm 2010), Giao thông vận tải(công văn số 6637/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 9 năm 2010), Công thương (công vănsố 9050/BCT-NL ngày 10 tháng 9 năm 2010), Tài chính (công văn số 13140/BTC-ĐTngày 30 tháng 9 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3869/BTNMT-KHngày 24 tháng 9 năm 2010), Quốc phòng (công văn số 5808/BQP-HĐXD ngày 11 tháng9 năm 2010) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 8649/DKVN-ĐTPT ngày 24tháng 9 năm 2010) về việc xin chủ trương đầu tư dự án Căn cứ dịch vụ dầu khí VânPhong, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp thu ý kiến cácBộ, ngành liên quan, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh KhánhHòa và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, CT, TC, TNMT, QP, XD;
- Tập đoàn Dầu khí VN;
- BQL Khu kinh tế Vân Phong;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý