BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7582/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra việc hoàn thuế GTGT tại sân bay QT Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian vừa qua, việc hoàn thuế cho người nước ngoài theohướng dẫn tại Thông số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 củaBộ Tài chínhtại Cục Hải quan TP.H Chí Minh đã phát hiện một số trườnghợp người nước ngoài có hành vi gian lận hoàn thuếGTGT. Để xử lý vấn đề này, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP.Hà Nội, Cục Hải quan TP.H Chí Minh tiến hành kiểm tra, ràsoát các nội dung sau:

- Việc thực hiện Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tàichính; kiểm tra việc thực hiện Quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra,giám sát hải quan đối với hàng hóa của người nướcngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh qua các cửakhẩu hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 3417/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2014 của Tổng cục Hải quan:

- Việc giám sát hải quan ở trong khucách ly và ngoài khu cách ly;

- Việc thực hiện hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nướcngoài.

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị (nếu có).

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/8/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hà Nội, Cục Hảiquan TP.H Chí Minh biết và tổ chức làm việc vớiĐoàn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái