BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7583 TC/TCT
V/v thuế nhập khẩu mặt hàng bộ ly hợp xe máy

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Xe - Máy TP. Hồ Chí Minh
- Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng

Trả lời công văn số 26/XM ngày 19/4/2003 của Công ty Xe-Máy TP Hồ Chí Minh, công văn số 18/CV ngày 28/4/2003 của Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng về việc áp mã tính thuế nhập khẩu mặt hàng bộ ly hợp xe máy, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới, thì:

Mặt hàng bộ ly hợp xe hai bánh gắn máy thuộc nhóm 8714 “Phụ tùng và bộ phận phụ trợ của xe thuộc các nhóm từ 8711 đến 8713”, mã số 8714.19.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 50% (Năm mươi phần trăm).

Bộ Tài chính trả lời để công ty Xe máy TP. Hồ Chí Minh, Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng được biết./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An