VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7587/VPCP-QHQT
V/v nghiên cứu khả năng tham gia Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Công thương (công văn số 8465/TTr-BCTngày 20 tháng 8 năm 2010) về việc nghiên cứu khả năng tham gia Công ước Viên1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ýkiến như sau:

Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liênquan nghiên cứu khả năng tham gia Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hànghóa quốc tế, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc