CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 759/CP-QHQT
V/v dự án Đào tạo và nghiên cứu chính sách công trong khuôn khổ Quỹ CEG, Ôxtrâylia

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính.
- Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2627 BKH/KTĐN ngày 06 tháng 5 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự án “Đào tạo và nghiên cứu chính sách công giai đoạn 2” trị giá 680.272 đô la Ôxtrâylia, trong đó Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ không hoàn lại thông qua Quỹ Xây dựng năng lực quản lý quốc gia có hiệu quả (CEG), 453.872 đô la Ôxtrâylia. Phần đóng góp của phía Việt Nam tương đương 32. 000 đô la Ôxtrâylia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tự cân đối trong ngân sách hoạt động hàng năm của Học Viện.

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận, thực hiện và quản lý dự án theo quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm