BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 759/TCHQ-GSQL
V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư về hàng hoá Campuchia quá cảnh Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bộ Công Thương

Trả lời công văn số 0876/BCT-XNK ngày 05/02/2009 của Bộ CôngThương về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan xin tham gia cụ thể nhưsau:

- Khoản 2 mục I chỉ nên liệt kê các loại hàng hoá thuộc loạihàng hoá cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạmngừng nhập khẩu; không nên nêu việc cấp phép quá cảnh vì quy định về giấy phépquá cảnh đã được nêu tại mục III của Thông tư này.

Điểm 2.3 và 2.4 mục I nên gộp lại vì cùng đề cập tới “hànghoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu,cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưngkhông thuộc Danh mục đã nêu của Vương quốc Campuchia". (điểm 1.2 mục IIInội dung trùng với điểm 2.4 mục I).

- Khoản 3 mục I: điểm 3.3 nên bổ sung thành:" ... đườngbộ, đường thuỷ, đường hàng không...";

- Khoản 4 mục I: bổ sung "đường hàng không" (tươngtự điểm 3.3 nêu trên);

- Khoản 5 mục I: sửa thành "... suốt thời gian lưuchuyển trên lãnh thổ Việt Nam; hàng quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải theođúng tuyến đường, đúng cặp cửa khẩu, đúng loại phương tiện vận chuyển, đúngthời hạn quá cảnh; số lượng, chủng loại hàng hoá xuất ra phải đúng như sốlượng, chủng loại hàng hoá nhập vào và nguyên niêm phong hải quan. Trường hợphàng hoá không niêm phong được thì người vận tải có trách nhiệm bảo quản nguyêntrạng hàng hoá từ cửa khẩu nơi hàng hoá nhập quá cảnh đến cửa khẩu nơi hàng hoáxuất quá cảnh;

- Khoản 6 mục I: sửa "doanh nghiệp vận chuyển"thành "người vận chuyển";

- Khoản 7 mục I: cần làm rõ gia hạn tối đa bao nhiêu lần,mỗi lần bao nhiêu ngày?;

- Khoản 10 mục I: sửa "... theo hướng dẫn của cơ quanHải quan" thành "... theo quy định của Luật Hải quan và các văn bảnhướng dẫn thi hành Luật Hải quan";

- Tại Mục III: Khoản 1 nêu quy định về việc xin giấy phépquá cảnh (không đưa phần gia hạn giấy phép quá cảnh vào khoản này) vì đã cókhoản 2 đề cập đầy đủ đến việc gia hạn giấy phép quá cảnh.

Điểm 1.1: bỏ câu "Chủ hàng hoặc người chuyên chở đượccấp giấy phép quá cảnh hàng hoá làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu".

Điểm 1.2 và điểm 2.2: thay "Phòng Quản lý Xuất nhậpkhẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh" thành "Bộ Công Thương";

Điểm 2.3 sửa thành: "Đối với hàng quá cảnh không đượcquy định tại điểm 2.1, 2.2 nêu trên, việc gia hạn thời gian quá cảnh do Cụctrưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục hàng quá cảnh quyết địnhtrên cơ sở văn bản đề nghị của chủ hàng quá cảnh Campuchia hoặc người chuyêntrở trước khi đến hạn xuất ra khỏi Việt Nam";

Khoản 5 mục III: Cần xem xét lại vì quy định như vậy sẽ gâyphiền hà cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan xin tham gia để quý Bộ tổng hợp./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn