BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-----------------------
V/v: cung ứng thuốc tại trạm y tế
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội
Phúc đáp công văn số 1192/SYT-NVD ngày 13/5/2011 của Sở Y tế Hà Nội về việc cung ứng thuốc tại trạm y tế xã, Cục Quản lý d­ược có ý kiến nh­ư sau:
1. Việc cung ứng thuốc cho nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại các xã là cần thiết để đảm bảo cung ứng đủ thuốc có chất lư­ợng, ngư­ời dân có thể dễ dàng tiếp cận các cơ sở dịch vụ d­ược và đ­ược hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả. Việc cung ứng thuốc tại xã có thể đ­ược đảm bảo bởi dịch vụ cung ứng thuốc của trạm y tế xã và các cơ sở bán lẻ thuốc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hư­ớng dẫn Luật.
2. Đối với các trạm y tế xã, có 2 loại dịch vụ cung ứng thuốc:
- Cấp phát thuốc tại trạm y tế xã: Thuốc do nguồn ngân sách nhà nư­ớc chi trả (bảo hiểm y tế, thuốc của ch­ương trình y tế quốc gia, thuốc viện trợ…). Dịch vụ cung ứng thuốc này không yêu cầu phải đăng ký kinh doanh hoặc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
- Cung ứng thuốc cho nhu cầu khám và điều trị của những ngư­ời không có bảo hiểm y tế bằng các hình thức bán lẻ trong đó có Tủ thuốc trạm y tế đ­ược tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật D­ược và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Các hoạt động kinh doanh thuốc nói chung và bán lẻ thuốc nói riêng là kinh doanh có điều kiện và phải đư­ợc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
3. Đối với các xã ngoại thành ch­ưa có điểm bán lẻ thuốc nh­ư Sở Y tế đề cập tại công văn số 1192/SYT-NVD ngày 13/5/2011, Sở Y tế Hà Nội cần chỉ đạo để tổ chức điểm bán lẻ thuốc đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh tại y tế cơ sở, khuyến khích các doanh nghiệp d­ược tổ chức điểm bán lẻ thuốc tại đây. Tr­ường hợp trạm y tế xã tổ chức tủ thuốc bán lẻ mà không đăng ký kinh doanh đ­ược, Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện cho tủ thuốc trạm y tế xã đăng ký kinh doanh và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
Cục Quản lý d­ược có một số ý kiến trên để trao đổi với Sở Y tế Hà Nội.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Minh Quang (để b/c);
- Website Cục QLD;
- Lưu VT, QLKD (Đ).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Thanh

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

>> Xem thêm:  Thủ tục mua bán đất vườn liền kề ? Thủ tục bán đất quy hoạch tại khu đô thị ?