BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7596/TCHQ-TXNK
V/v nợ phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Tùng Lâm.
(58 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số: 116/CV-TL /2013ngày 25/11/2013 của Công ty TNHH Tùng Lâm về việc kiến nghị xin miễn tiền phạtchậm nộp thuế hải quan; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 111 Luật Quản lý thuế quyđịnh: "người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễnxử phạt pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bấtngờ trong trường hợp bất khả kháng khác".

Căn cứ quy định nêu trên thì:trường hợp Công ty TNHH Tùng Lâm đề nghị miễn tiền chậm nộp thuế là không có cơsở để xem xét.

Theo quy định tại Điều 92, Điều 93Luật Quản lý thuế; Khoản 25, Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Quản lý thuế thì: đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiềnphạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế,nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định mà chưa được cơ quan quảnlý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì sẽ được cưỡng chế thihành quyết định hành chính thuế; các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết địnhhành chính thuế chỉ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã đượcnộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Tùng Lâm biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để B/cáo);
- Lưu: VT, TXNK, QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn