BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7597/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết số tiền thuế nộp thừa

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếuhỏi đáp ngày 04/12/2013 của Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính vềviệc hướng dẫn bù trừ tiền thuế nộp thừa. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý bù trừ khoản thuế còn thừacho số thuế còn thuế thì: Công ty có công văn yêu cầu hoàn trả số tiền nộp thừatiền thuế và ghi rõ nội dung đề nghị bù trừ vào khoản thuế GTGT còn thiếu gửicơ quan Hải quan xác nhận chuyển cơ quan Thuế thực hiện việc bù trừ cho Công tytheo quy định tại Khoản 4 Điều 130 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 củaBộ Tài chính. Cơ quan Thuế thực hiện bù trừ số tiền thuế còn nợ với số tiềnthuế được hoàn theo quy định tại điểm 2, Mục I Phần II chế độ kiểm tra hoànthuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau Ban hành kèm theo Quyết địnhsố 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Hảiquan kính chuyển Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng