BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 76/BXD-KHCN
V/v: Đề nghị gửi báo cáo và phiếu cung cấp thông tin về hiện trạng môi trường và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2008

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc Bộ;
- Các Công ty: Môi trường Đô thị, Công trình Công cộng, Cấp thoát nước;
- Các đơn vị, cơ sở sản xuất ngành Xây dựng.

Thực hiện công tác quản lý bảovệ môi trường, sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả ngành Xâydựng, góp phần xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, hàng năm Bộ Xâydựng tổ chức xây dựng báo cáo tình hình tác động môi trường, sử dụng nănglượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả ngành Xây dựng.

Để thu thập các thông tin, sốliệu phục vụ cho việc xây dựng báo cáo tình hình tác động môi trường, sử dụngnăng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả năm 2008, Bộ Xây dựng gửi Quý đơnvị phiếu điều tra hiện trạng môi trường đô thị, tình hình sử dụng năng lượngcủa các toà nhà lớn trên địa bàn tỉnh, thành phố; công tác quản lý cấp nước,thoát nước; hiện trạng môi trường và tình hình sử dụng năng lượng các cơ sở sảnxuất của ngành xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị các đồng chíthủ trưởng chỉ đạo các đơn vị cơ sở có liên quan xây dựng báo cáo, cung cấp cácthông tin, điền vào phiếu cung cấp thông tin (gửi kèm theo công văn này) và gửivề Bộ Xây dựng trước ngày 15 tháng 3 năm 2009.

Địa chỉ gửi báo cáo và phiếuthông tin:

Vụ Khoa học Công nghệ và Môitrường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội.

Mọi thông tin cần thiết xin liênhệ:

Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viênVụ KHCN & MT – Bộ Xây dựng

Điện thoại cơ quan: 04.39760271,máy lẻ 133; Fax: 04.39780676; Di động: 0983.140.200.


Nơi nhận:
- Như trên
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c)
- Lưu VP; Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà