BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 76/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trảlời Công văn số 2755/CT-TT &HT ngày 17/11/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Thápđề nghị hướng dẫn vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với trườnghợp ủy thác xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 1.2.d.3, mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghịđịnh số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếgiá trị gia tăng hướng dẫn: “Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán quangân hàng theo hướng dẫn sau đây: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toánqua ngân hàng.

Thanhtoán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tàikhoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phùhợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanhtoán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từtài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. Trường hợp tiền hàng xuất khẩu đượcthanh toán một phần vào tài khoản mang tên cơ sở kinh doanh xuất khẩu, một phầnvào tài khoản của cá nhân là người đại diện hợp pháp hoặc đại diện theo ủyquyền của cơ sở kinh doanh thì doanh nghiệp xuất khẩu chỉ được khấu trừ thuếGTGT đầu vào của phần hàng xuất khẩu tương ứng với phần doanh thu được phíanước ngoài thanh toán vào tài khoản của cơ sở kinh doanh. Trường hợp thanh toánchậm trả, phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanhtoán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp ủythác xuất khẩu thì bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thanh toán với nước ngoàiqua ngân hàng”.

Căncứ hướng dẫn trên, trường hợp thực tế việc ủy thác xuất khẩu mà bên nhập khẩu thanhtoán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu qua ngân hàng thì đề nghị Cục thuếkiểm tra cụ thể, nếu trong hợp đồng ủy thác xuất khẩu giữa bên ủy thác với bênnhận ủy thác xuất khẩu và hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng) xuất khẩu giữa bênnhận ủy thác với bên nhập khẩu có quy định rõ điều khoản thanh toán được thựchiện trực tiếp từ bên nhập khẩu cho bên ủy thác xuất khẩu qua ngân hàng thì xemxét chấp nhận việc thanh toán này được coi là thanh toán qua ngân hàng. Bên ủythác xuất khẩu được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụmua vào phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu nếu đảm bảo các điều kiện còn lại theohướng dẫn tại điểm 1.2.c, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương