THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
V/v: Phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND tỉnh Tây Ninh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (công văn số 2215/ĐA-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2011) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 15706/BTC-TCDN ngày 18 tháng 11 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7796/BKHĐT-PTDN ngày 11 tháng 11 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3724/LĐTBXH-LĐTL ngày 01 tháng 11 năm 2011) về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:
- Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Tây Ninh,
- Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tây Ninh.
2. Thực hiện cổ phần hóa:
a) Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:
- Công ty TNHH một thành viên Cao su 1 - 5 Tây Ninh,
- Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tây Ninh.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

b) Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần:
- Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh,
- Công ty TNHH một thành viên Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh,
- Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Tây Ninh.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?