VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 76/VPCP-QHQT
V/v kết quả rà soát văn bản pháp luật theo cam kết WTO.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

XétBáo cáo số 192/BC-BTP ngày 9 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tư pháp về kết quả ràsoát pháp luật thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP ngày 27/2/2007 của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Bộ Tư pháp thông báo kết quả rà soát các văn bản pháp luật theo cam kết gianhập WTO của Việt Nam tại Báo cáo nói trên. Trên cơ sở kết quả rà soát này, BộTư pháp hướng dẫn các Bộ, cơ quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngtiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản liên quan.

2.Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét việc điều chỉnh, bổ sungcác văn bản pháp luật liên quan theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

3.Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng danh mục cáccam kết gia nhập WTO áp dụng trực tiếp và đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủtướng Chính phủ trước 1 tháng 3 năm 2009.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, Vụ TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc