BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 760/BXD-TTr
V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 2208/SXD-TT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đềnghị hướng dẫn việc xử phạt nhà thầu thi công xây dựng công trình có hành vikhông mua các loại bảo hiểm theo quy định, được quy định tại điểm c khoản 1 Điều26 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ Về xử phạt vi phạmhành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sảnxuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quảnlý phát triển nhà và công sở (gọi tắt là Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ) Về vấn đềnày, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm h khoản 2Điều 76 của Luật Xây dựng, việc mua bảo hiểm của nhà thầu thi công xây dựngđược thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 củaLuật Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm trong hoạt động xây dựng không thuộc danhmục các loại bảo hiểm bắt buộc. Tại khoản 3 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm quyđịnh: “Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Chính phủtrình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định loại hình bảo hiểm bắt buộc khác”. Theoquy định này, nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa có văn bản quy phạm pháp luậtquy định bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là bảo hiểm bắt buộc, Bộ Tài chínhchưa có văn bản hướng dẫn thì chưa áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP để xửphạt nhà thầu thi công xây dựng không mua bảo hiểm theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, triển khai thực hiện đúngquy định pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Phạm Khánh